Общи условия за ползване на Интернет страница

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия за ползване“, са предназначени за регулиране на отношенията между Радина Ивелинова Джошкунтуна, наричано по-долу за краткост „Администратор“, собственик на интернет страницата: https://radigital.me , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. Данни за администратора

Чл. 2. Информация относно Администратора
1. Име: Радина Ивелинова Джошкунтуна
2. Адрес: България, гр. София, ул. „Шипченски Проход“ 18,
3.Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Шипченски Проход“ 18, телефон: +359 889985476, електронна поща: radina@radigital.me
4. Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, тел.: 02/ 915 35 18, факс: 02/ 915 35 25, имейл: kzld@cpdp.bg, интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, интернет сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, имейл cpcadmin@cpc.bg, интернет сайт: www.cpc.bg

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.
Чл. 4. Администраторът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.
Чл. 5. Администраторът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Администраторът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

IV. Характеристики на услугата

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Администратора чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Администраторът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Администраторът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Администраторът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.
(3) Администраторът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания и заявки по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Администратора полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Администратор, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Администратора за предоставяне на определена услуга и не поставя Администратора и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Администратора, е сключил договор с Администратораа за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Администратора.
Администраторът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Администраторът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Администратора и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Администраторът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(5) Администраторът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Администратора в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Администраторът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Администратора. Настоящите Общи условия за ползване не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

V. Права върху интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Администратора или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Администраторът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Администратора или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Администратора върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Администратора.
Чл. 9. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Администратора или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия за ползване или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Администратора или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VI. Други Условия

Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Администратора на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.
(2) Администраторът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Администраторът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).
Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 12. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Ползватели, считано от 15.08.2023 г.
Чл. 13. Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни от Администратора по всяко време, като всяка промяна в Общите условия за ползване влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 14. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия за ползване и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Scroll to Top